Spring til indhold

Havneudvidelsen

Blandt de største erhvervshavne i regionen

Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt.

Vordingborg Havn rykker op blandt de største erhvervshavne i regionen. Havneudvidelsen har særlig fokus på genanvendelse og bæredygtighed, hvor Vordingborg Havn i den forbindelse har været med i EU-Interreg projektet DUAL Ports.

Havneudvidelse 

  • Vordingborg Havn har siden 2015 været i gang med et storstilet havneudvidelsesprojekt.
  • Projektet er forløbet i 4 etaper med bl.a. uddybning af sejlrenden til 10,4 meter og en bredde på 70 meter. Derudover er havnearealet udvidet fra 45.000 m2 til 170.000 m2. De samlede antal kajmeter er øget fra 275 meter til omkring 1,2 kilometer.
  • Inden for den nye dækmole er der etableret et stort svajebassin på 10, 4 meters dybde. Vanddybden langs den nye kaj er ligeledes 10,4 meter. Det betyder, at skibe på op til 200 meter vil kunne anløbe havnen.
  • Uddybningsarbejdet i sejlrenden og i havnen blev afsluttet i marts 2019. 
  • Det seneste skud på stammen er etape 4, som omhandler en yderligere udvidelse på 22 hektar med det formål at gøre plads til virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig nyttiggørelse af jord, samt virksomheder som kræver en havnenær placering. 
  • Lokalplan H 17.03.01 og Kommuneplantillæg nr. 19 for udvidelsen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021. Sagsfremstilling, bilag og beslutning kan findes på Vordingborg Kommunes hjemmeside.
  • Vordingborg Havn har siden 2022 været i gang med at udvide med et landareal mod syd. Området er på ca. 20 ha og skal danne rammen om to virksomheder, der producerer grøn energi. Området forventes klar i løbet af 2024.

Anlægs –og servicehavn for Storstrømsbro-projektet

Havneudvidelsen betyder også, at Vordingborg Havn er anlægs –og servicehavn for Storstrømsbro-projektet. I praksis betyder det, at havnen blandt andet bruges til indskibning af råstofferne til de broelementer, der skal bygges på den tidligere gartnerigrund. Det italienske brokonsortie, SBJV, har bygget en sværgodskaj på 150 meter til håndtering af særligt tungt materiale, således at alt bygningsmateriale til broen kan blive sejlet til og fra Masnedø. Læs mere om broprojektet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Når brobyggeriet er færdigt overtager Vordingborg Havn den specialbyggede kaj. 

DUAL Ports – bæredygtig havnedrift

Vordingborg Havn arbejder aktivt for at blive en bæredygtig havn og har været partner i DUAL Ports - et EU-projekt, som skal skabe større bæredygtighed ved havnedrift. Udover fokus på genanvendelse i havneudvidelsesprojektet har Vordingborg Havn også etableret et miljøvenligt belysningssystem på havnen. Målet var at opnå en økonomisk besparelse på 10% på drift/anlæg samt at reducere CO2 udslippet med 20%. Begge disse mål er nået. Projektet med at genanvende materialer til havneudvidelsen er unikt, og har en positiv effekt - både miljømæssigt i form af CO2 reduktion og økonomisk, idet der ligger en væsentlig besparelse i, at materialerne ikke skal fragtes til havnen udefra.